Regulamin

REGULAMIN VIII BIEG TRZECH PLAŻ
CZYLI WAKACYJNY BIEG DOOKOŁA JEZIORA RUDNICKIEGO
I. CEL I CHARAKTER IMPREZY
1. Zachęcenie jak największej liczby mieszkańców Grudziądza i okolic do radosnego, sportowego
rozpoczęcia okresu letnich wakacji.
2. Promocja Grudziądza, jako nowoczesnego i atrakcyjnego miasta sportu, rekreacji, turystyki oraz
dobrej zabawy.
3. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz biegania, czyli najprostszej, najbardziej powszechnej i
dostępnej formy aktywności ruchowej.
II. ORGANIZATOR
1. AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ
2. MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I WYPOCZYNKU W GRUDZIĄDZU
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku.
2. Start i meta oraz Biuro Zawodów znajdować się będą na Plaży Miejskiej MORIW przy ul. Zaleśnej 1.
3. Start do biegu nastąpi o godz. 11.00, uroczyste wręczenie nagród od godz. 12.30.
IV. TRASA
1. Bieg rozegrany zostanie na dystansie 7 km wokół Jeziora Rudnickiego Wielkiego. Pomiar czasu
elektroniczny. Trasa nie posiada atestu PZLA.
2. Nawierzchnia trasy zróżnicowana: drogi leśne, szutrowe, asfaltowe.
3. Trasa oznakowana będzie, co 1 km i na czas biegu wyłączona zostanie z ruchu kołowego, w
połowie trasy punkt z wodą .
V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest brak przeciwskazań do uczestnictwa w biegu
oraz zapoznanie z niemniejszym regulaminem.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na
udział w zawodach.
4. Obowiązkowa weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbywać się
będzie w Biurze Zawodów w dniach: 28.06.2019 r. w godz. 18.00 -20.00 oraz 29.06.2019 r. w godz.
08.30 -10.30.
VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są do dnia 17 czerwca 2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej http://www.elektronicznezapisy.pl lub do wyczerpania limitu
opłaconych miejsc, co może nastąpić we wcześniejszym okresie.
2. Limit uczestników biegu wynosi 800 osób opłaconych.
2. W dniu imprezy zgłoszenie możliwe będzie w Biurze Zawodów, w godzinach 9.00-10.30
tylko pod warunkiem dostępnych miejsc.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz
uiszczenie opłaty startowej.
VII. OPŁATA STARTOWA I ŚWIADCZENIA
1. Opłata startowa za udział w Biegu Trzech Plaż – 50 PLN,
2. Opłata przelewem przez system dotpay
tytuł przelewu: opłata startowa Bieg Trzech Plaż za … (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko
zawodnika).
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi oraz przeniesienia na inną osobę.
4. Każdy z uczestników biegu otrzyma przed startem w Biurze Zawodów pakiet startowy w tym:
numer startowy, gadżety ufundowane przez sponsora a na mecie okolicznościowy medal, ciepły
posiłek i wodę.
5. Szatnia i przechowalnia odzieży znajdować się będą na Plaży Miejskiej, w godzinach 9.00 -13.30 .
Depozyt na własną odpowiedzialność .
VIII. KLASYFIKACJE
Generalna kobiet i mężczyzn I-VI miejsce, kategorie wiekowe mężczyzn I-III miejsce
– M16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat
– M20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat
– M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat
– M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat
– M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat
– M60 kategoria wiekowa od 60 lat
kategorie wiekowe kobiet I-III miejsce
– K16 kategoria wiekowa od 16 do 19 lat
– K20 kategoria wiekowa od 20 do 29 lat
– K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat
– K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat
– K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat
– K60 kategoria wiekowa od 60 lat
– Kategoria K, M najlepsi grudziądzanie I-III
– Kategoria K, M najlepsi członkowie Akademii Biegania Grudziądz I-III ( za członków uznaje się osoby
regularnie opłacające składki członkowskie a nie przedstawicieli pod szyldem AB).
IX. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: puchary, nagrody rzeczowe.
2. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: puchary, nagrody rzeczowe.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mieszkańców Grudziądza kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe.
4. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie są brani pod uwagę w klasyfikacjach
wiekowych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na odzieży
wierzchniej.
3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest
skutecznie poinformować wszystkich uczestników imprezy przed jej rozpoczęciem.
7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator.
9. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu na campingu MORiW w pobliżu miejsca startu.
Organizator: Prezes Akademii Biegania Grudziądz-Andrzej Dolewski tel. 505 088 940 e-mail
akademiabiegania@wp.pl

 

REGULAMIN BIEG TRZECH PLAŻ – JUNIOR
Wakacyjny Bieg dla Dzieci
I. CELE IMPREZY
1. Zaszczepienie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja walorów krajobrazowych jeziora Rudnickiego w Polsce i za granicą.
4. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Grudziądza i okolic
II. ORGANIZATORZY IMPREZY
1. Organizatorem jest Stowarzyszenie Grudziądzki Klub Biegacza Akademia Biegania Grudziądz oraz
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu .
III . TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
1. Data: 29 czerwca 2019 rok.
2. Godzina: Biegi dla dzieci będą odbywać się przed startem biegu głównego B3P w następujących
godzinach:
AD1 i AC1 – 10:15
AD2 i AC2 – 10:20
AD3 i AC3 – 10:25
AD4 i AC4 – 10:30
3. Miejsce: Plaża Miejska w Rudniku
4. Kategorie i dystanse:
AD1 i AC1 – 2 – 4 lat– 100m
AD2 i AC2 – 5 – 7 lat – 200m
AD3 i AC3 – 8 – 10 lat – 600m
AD4 i AC4 – 11 – 14 lat – 1000m
14 lat i więcej za zgodą rodziców mogą biec w biegu głównym lub w kat. AD4 i AC4
5. O przynależność do danej kategorii uwzględnia się rok urodzenia. Najmłodszym dzieciom (pierwsza
i druga seria) towarzyszyć mogą rodzice lub prawni opiekunowie.
IV. UCZESTNICTWO
1. W biegach dla dzieci towarzyszącym VII edycji „BIEGU TRZECH PLAŻ” prawo startu mają wyłącznie
te osoby, których rodzic lub pełnoprawny opiekun zgłosi poprzez formularz biegu dostępny online na
stronie www.elektronicznezapisy.pl (zakładka Imprezy- Bieg Trzech Plaż-Junior ) lub zapisze dziecko w
dniu biegu w biurze zawodów pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Rodzice zobowiązani są do
podpisania pisemnej zgodny na uczestnictwo w wybranym biegu swojego dziecka/dzieci.
2. Obowiązuje limit : 400 dzieci
3. W Biurze Zawodów przy stanowisku „Biegi dla dzieci” uczestnicy imprezy otrzymują pakiet startowy
z koszulką oraz numer startowy i agrafki.
4. W momencie weryfikacji – odbioru numeru startowego oraz podczas biegu obecność rodzica lub
prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
5. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów
dowodu osobistego rodzica lub innego dokumentu tożsamości.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Biegów dla dzieci odbywać się będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie www.elektronicznezapisy.pl , zakładka Imprezy- „Bieg Trzech Plaż-Junior”.
2. Zgłoszenia on-line zostaną zawieszone 17 czerwca 2019 roku lub po wyczerpaniu limitu miejsc – 400
dzieci.
VI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy wybrany Bieg dla dzieci towarzyszących Biegowi Trzech Plaż-Junior
otrzyma na mecie pamiątkowy medal
VII. OPŁATY
1. Wysokość wpisowego na wszystkie Biegi dla dzieci jest stała i wynosi: 25 zł.
2. Opłatę należy wnosić poprzez system płatności udostępniony podczas rejestracji lub w biurze
zawodów w razie posiadania wolnych miejsc.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice lub prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko/dzieci.
2. Dodatkowe pytania należy kierować pod adresem: akademiabiegania@wp.pl lub telefonicznie
505 088 940 Andrzej Dolewski
3. Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć przymocowane numery startowe do przedniej części
koszulek sportowych.
4. VI edycja Biegu Trzech Plaż” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem
zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorom .
Ze sportowym zaproszeniem,
Organizatorzy
Akademia Biegania Grudziądz
Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu.